Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeca - COSME NOVO!!!     

COSME program

COSME program (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs - Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeca) je novi program Evropske unije za finansijsko razdoblje 2014-2020. Koji je usmeren ka razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeca. Budžet COSME programa za sedmogodišnje razdoblje iznosi 2,3 milijarde evra, od cega je za 2014. godinu opredeljeno 260 miliona evra.

Zajedno sa programom Horizont 2020, COSME predstavlja nastavak aktivnosti koje su se, u periodu od 2007. do 2013. godine, uspešno realizovale kroz Program za preduzetništvo i inovacije (CIP EIP).

Kroz Horizont 2020 podsticace se sve aktivnosti u vezi sa inovacijama i podsticati inovativna mala i srednja preduzeca (MSP).
Kroz COSME program nastavice se finansiranje aktivnosti koje za cilj imaju podizanje konkurentnosti i osnivanje i rast malih i srednjih preduzeca.

Kroz oba ova programa malim i srednjim preduzecima omogucice se pristup finansijskim instrumentima i to na nacin da ce se kroz Horizont 2020 investirati u start-up i ranu fazu preduzeca i preduzeca koja su orijentisana ka istraživanju i inovacijama, a kroz COSME u MSP u fazi rasta.

Kome je COSME namenjen?

COSME program prvenstveno je namenjen malim i srednjim preduzetnicima, kao i nacionalnim, regionalnim i lokalnim organizacijama/institucijama koje rade u oblasti podsticanja, promocije i podrške preduzetništva.

Ciljevi programa

COSME program ima za cilj da unapredi konkurentnost i održivost MSP, podsticuci preduzetnicku kulturu i promovišuci rast i razvoj sektora MSP. Program se sastoji od mere ciji je cilj smanjivanje svih onih poteškoca koje ogranicavaju rast preduzeca, ukljucujuci bolje poslovno okruženje, lakši pristup finansijama, promociju preduzetnicke kulture i internacionalizaciju malih i srednjih preduzeca.

Ovi ciljevi ce se sprovoditi kroz 4 komponente:
• pristup finansijama za MSP,
• pristup tržištima, unutar Unije, ali i šire,
• poslovno okruženje za biznis, i
• promociju preduzetništva i preduzetnicke kulture.

Aktivnosti

• Podrška unapredenju poslovnog okruženja: Unapredenje poslovnog okruženja ce biti postignuto kroz podršku implementacije politika MSP na EU nivou, smanjivanju administrativnih barijera i narocito akcentovanje na razvojne MSP sektore, koji stvaraju nova radna mesta.
Promocija poduzetništva: U okviru ove komponente podstice se razvoj preduzetnickih veština, narocito medu novim preduzetnicima, mladima i ženama, kao i kroz Program razmene preduzetnika (Erasmus for Entrepreneurs).

Pristup finansijama: Sredstva programa namenjena su za investiranja u MSP u fazi rasta i to kroz dva instrumenta: garancije za kredite do 150.000 evra i direktno ulaganje u fondove rizicnog kapitala koji investiraju u MSP u fazi rasta. Finansijska sredstva su osigurana kroz Evropski investicioni fond u saradnji sa nacionalnim finansijskim institucijama (banke, garancijska društva i fondovi, fondovi rizicnog kapitala) kao finansijskim posrednicima. Podržavaju se investicije u tehnološki razvoj, transfer tehnologije i prekogranicno širenje poslovnih aktivnosti.

Evropska mreža preduzetništva: Kroz mrežu centara preduzetnicima se pruža podrška pri internacionalizaciji njihovog poslovanja i osiguravaju informacije o zajednickim politikama EU i o mogucnostima korišcenja finansijskih sredstava. Ova mreža je usmerena ka ostvarivanju saradnje izmedu razlicitih zemljama u cilju povezivanja malih i srednje preduzetnike, inovatora, istraživaca i istraživackih institucije. Mrežu cini 80 konzorcijuma, ukljucujuci oko 500 organizacija (komore, razvojne agencije, tehnološki centri). Usluge Evropske mreže preduzetništva ukljucuju: informacije o zakonodavstvu EU, pomoc pri uspostavljanju poslovnih veza s partnerima iz EU i pronalaženje partnera, savetovanje pri snalaženju na jedinstvenom evropskom tržištu, informacije o programima EU koji su otvoreni za Srbiju, pomoc u transferu tehnologije, znanja i inovacija.

Upravljanje programom

Za upravljanje programom odgovorna je Evropska komisija, dok je realizacija poverena Izvršnoj agenciji za konkurentnost i inovacije (EACI), odnosno realizacija finansijskih instrumenata Evropskom investiciticionom fondu (EIF).

Planirano je da Republika Srbija Programu pristupi pocetkom 2014. godine, potpisivanjem sporazuma izmedu Evropske komisije i Vlade Republike Srbije, cime ce se stvoriti uslovi da naše institucije ucestvuju u projektima ovog Programa od samog pocetka. Nacionalni koordinator ucešca Republike Srbije u Programu COSME je Ministarstvo privrede.

PODRŠKA BIZNISU Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeca - COSME 300
PODRŠKA BIZNISU Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeca - COSME 300